Skip to main content

Sut I newid gosodiadau eich boeler yn fwy rheolaidd I arbed mwy o arian

*Roedd y ffigurau hyn yn gywir adeg cyhoeddi’r blog, ond gellir gweld y ffigurau diweddaraf yma.*

10 Hydref 2022

Mae Her Arbed Arian Boeleri Nesta yn annog cartrefi i ostwng tymheredd llif eu boeleri combi cyddwyso i 60°C. Gallwch ddefnyddio yr offeryn cam wrth gam syml hwn i wneud y newid hwn.

Gallai aelwydydd arbed tua 9% ar gyfanswm eu bil nwy drwy ostwng tymheredd llif eu boeler combi os yw wedi’i osod ar 80°C ar hyn o bryd. Gallai aelwyd arferol arbed tua £65 y flwyddyn drwy addasu gosodiadau llif y boeler i 60°C neu’n is. Fodd bynnag, gall cartrefi arbed hyd yn oed mwy os gallant fynd yn is na 60°C. Mae’r blogbost hwn yn esbonio sut i arbed hyd yn oed mwy o arian trwy ostwng y tymheredd llif yn fwy rheolaidd.

Sut i arbed mwy o arian drwy newid eich tymheredd llif yn amlach

Er y gallai gostwng eich boeler i dymheredd llif o 60°C leihau eich defnydd o nwy tua 9% (gan arwain at arbediad o tua £65 y flwyddyn i aelwyd arferol), gallai gostwng tymheredd y llif i 55°C arbed hyd yn oed mwy. Mae’r tabl isod yn nodi’r arbedion a fesurwyd gennym mewn safle arbrofi, Salford Energy House, ar dymereddau llif gwahanol.

Profion Salford Energy House – nwy a arbedwyd ar dymereddau llif gwahanol y boeler

Tymheredd llif cychwynnol Tymheredd llif is Arbediad canrannol nwy a ddefnyddir ar gyfer gwresogi yn unig Arbediad nwy cyffredinol, gan dybio bod gwresogi yn cyfrif am 75% o gyfanswm y defnydd o nwy
80°C 70°C 5% 3.9%
80°C 60°C 12% 9.1%
80°C 55°C 16% 12.1%
80°C 50°C 23% 17.4%

 

Gallai arbediad nwy o 12% gyfateb i tua £150 oddi ar y bil nwy blynyddol cyfartalog. Mae’n bosibl y bydd rhai cartrefi sydd wedi’u hinswleiddio’n wael yn gweld bod rheiddiaduron 55°C yn rhy oer i’w cartref pan fydd hi’n oer iawn y tu allan. Pan nad yw’r rheiddiaduron yn ddigon cynnes i gynhesu’ch ystafelloedd efallai y bydd yn cymryd ychydig mwy o amser i gynhesu’r ystafell ac efallai na fyddant yn cyrraedd y tymheredd y mae’r thermostat wedi’i osod iddo. 

Mewn misoedd cynhesach, gallwch wneud arbedion mwy trwy ostwng eich tymheredd llif (ee, i lawr i 50°C). Er enghraifft, gallech osod eich tymheredd llif i 50°C ym mis Hydref, ei godi i 55°C ym mis Tachwedd ac yna ei godi i 60°C ar ddiwrnodau oeraf y flwyddyn. Fel hyn rydych yn gwneud arbedion mwy ar y dyddiau cynhesach. Mae’n ddiogel ac yn hawdd newid gosodiadau tymheredd llif eich boeler sawl gwaith yn ystod y flwyddyn.  

Y ffordd orau o weithio allan pa dymheredd llif sy’n gweithio i chi mewn gwahanol dymhorau yw ceisio lleihau tymheredd y llif mewn cynyddrannau o 5°C. Gadewch ef yn y lleoliad newydd hwn am ychydig ddyddiau i weld a ydych yn hapus gyda thymheredd yr ystafelloedd yn eich tŷ. Gallwch barhau i wneud hyn hyd i chi ganfod tymheredd sy’n gweithio ar eich cyfer chi a’ch cartref.

Mae yna dechnoleg a all wneud y newid i chi!

Os oes gennych foeler “modylu” modern, gallwch gael peiriannydd gwresogi i osod dyfais a fydd yn addasu eich tymheredd llif yn awtomatig. Mae dwy dechnoleg o’r fath yn bodoli – a elwir yn cyfadfer llwyth neu gyfadfer tywydd. Bydd y ddau yn arbed ynni mewn ffordd debyg i leihau tymheredd y llif â llaw. Mae’r dyfeisiau hyn yn sicrhau eich bod yn defnyddio tymheredd llif is pan fo’n bosibl – heb fod angen i chi wneud unrhyw newidiadau i’ch gosodiadau â llaw.

Sylwch fod y safbwyntiau a’r cyngor yn y blogbost hwn yn cael eu darparu gan Nesta ac nad ydynt i’w priodoli i bartneriaid yr Ymgyrch Arbed Arian Boeleri.